חוות דעת הנדסיות ותכנוניות

חוות דעת הנדסיות ותכנוניות לפרויקטים שנמצאים כבר בתכנון תכלולנה בקרה ומתן דגשים והמלצות לשלב הגשת הבקשה להיתר או לקראת הפצת מכרז קבלנים, למטרת שיפור איכות הפרויקט, וזאת ללא ניהול מתמשך.

 • חוות דעת חיצונית לתכניות אדריכלות.  כולל מיפוי בעיות תכנון שעשויות להוביל לתלונות ותביעות משפטיות בעתיד, או לייצר עבודה כפולה ולהאריך את משך התכנון.
  • איכות התכנון בהיבט האדריכלי, הרישויי, וההנדסי. חוות הדעת תכלול התייחסות להיבטים המסחריים, הרישויים, החוקיים וההנדסיים, שעשויים לצוץ בזמן הביצוע בצורת עיכובים, רה-תכנון, עלויות חריגות, וחיכוכים בין הקבלן למזמין העבודה.
  • מיפוי בעיות בהיבטים חוקיים ותכנוניים. התייחסות לתקנים, תקנות ודרישות החוק בהיבטים של כיבוי אש, בקרת מבנים, שינויים בתכנון בשלב השלמת התנאים להיתר.
  • רמת תיאום תכנון ופערים בתכנון מול יועצים. תכנון חסר ופרטים שנדרשים לצורך קבלת תכנון מפורט מספיק למכרז קבלנים וחתימה על הסכם קבלן, ללא פוטנציאל לחריגים משמעותיים בזמן הביצוע.
  • תכניות, פרטים ומפרטים חסרים או סותרים.
  • רמת חשיפה ליזם בהסכם הקבלן.
  • מיפוי סיכונים למפקח הבניה שעתיד לפקח על הקבלן המבצע.
  • פוטנציאל לחריגים ביחס להסכם הקבלן.

 

 • חוות דעת וניהול סיכונים בהיבטי רישוי בניה ולוחות זמנים.
 • חוות דעת למכרזי קבלנים והסכמי קבלן.